CIFP ÁNXEL CASAL - MONTE ALTO

contacta connosco

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

 • Suxestión: Idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

 • Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.

ONDE ESTAMOS

PASEO MARÍTIMO, 47 -15002- A CORUÑA

TELÉFONO

881 960 122

Email

cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal

Formulario
de contacto

   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.
   RESPONSABLE DO TRATAMIENTO Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
   Secretaría Xeral Técnica.
   FINALIDADE DO TRATAMIENTO  Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servicios prestados.
   LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMIENTO Consentimento da persoa interesada.
   DESTINATARIO DOS DATOS Non se prevén  comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
   EXERCICIO DE DEREITOS As persoas interesadas poderán acceder, rectificar, e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consetimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
   CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais