CURSOS E PROBAS

PROBAS LIBRES

Probas libres

Que son?

TÍTULOS LOE.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

TÍTULOS VIXENTES LOXSE
Nesta convocatoria de probas libres ofértanse por primeira vez os títulos LOXSE. No noso centro amplíase a oferta coas dúas titulacións derivadas da LOXSE que non foron transformadas en títulos LOE, ambas da Familia de Sanidade: Ciclo medio de Coidados auxiliares de enfermaría e Ciclo superior de Dietética.

Probas libres

INFORMACIÓN

Probas de acceso

contacta