FAMILIA SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

iNFORMACIÓN ACADÉMICA

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade.
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior.
Horas: 2000
Código: SSSC02
Título: Técnico superior en integración social.

OFERTA FORMATIVA

Réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)
Réxime adultos semi-presencial ou distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exámenes en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)​

Que se aprende a facer?

Programar, organizar, pór en práctica e avaliar as intervencións de integración social aplicando estratexias e técnicas específicas, promovendo a igualdade de oportunidades, con actitude de respecto cara ás persoas destinatarias e garantindo a creación de ámbitos seguros, tanto para profesionais como para as persoas destinatarias.

En que ámbitos se traballa?

No sector dos servizos ás persoas (de tipo asistencial, educativo, de apoio na xestión doméstica e psicosocial) e no de servizos á comunidade (atención psicosocial a colectivos e persoas en desvantaxe social, mediación comunitaria, inserción ocupacional e laboral, promoción de igualdade de oportunidades e defensa dos dereitos das vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e as súas fillas).

Que ocupacións se desempeñan?

Técnico/a de programas de prevención e inserción social; educador/ora de equipos residenciais de diverso tipo; educador/ora de persoas con discapacidade; traballador/ora familiar; educador/ora de educación familiar; auxiliar de tutela; monitor/ora de centros abertos; técnico/a de integración social; especialista de apoio educativo; educador/ora de educación especial; técnico/a educador/a;
técnico/a especialista I (de integración social); técnico/a especialista II (educativo); monitor/ora de persoas con discapacidade; técnico/a de mobilidade básica; técnico/a de inserción ocupacional; mediador/ora ocupacional e/ou laboral; dinamizador/ora ocupacional e/ou laboral; educador/ora de base; mediador/ora comunitario/a; mediador/ora intercultural; mediador/ora veciñal e comunitario/a; preparador/ora laboral; técnico/a de emprego con apoio; técnico/a de acompañamento laboral; monitor/ora de rehabilitación psicosocial.

MÓDULOS

Cales son os módulos deste ciclo?

MódulosHoras
Apoio á intervención educativa123
Atención ás unidades de convivencia161
Contexto da intervención social133
Empresa e iniciativa emprendedora53
Formación e orientación laboral107
Formación en centros de traballo384
Habilidades sociais123
Inserción sociolaboral213
Mediación comunitaria139
Metodoloxía da intervención social133
Primeiros auxilios53
Promoción da autonomía persoal213
Proxecto de integración social26
Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación139