BOLSA DE EMPREGO

 Para calquera consulta podes contactar con:
bolsaemprego.cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal

Oferta pública de emprego no SERGAS 30 Abril 2024.

Categoría

Subgrupo

Acceso libre

Promoción interna

Discapacidade xeral

Total

Titulación

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

C1

4

4

 

8

Título de técnico/a superior en anatomía patolóxica e citodiag- nóstico ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional

Técnico/a superior en dietética

C1

7

8

1

16

Técnico/a superior en dietética ou titulación equivalente na norma- tiva de ordenación da formación profesional

Técnico/a superior en documentación sanitaria

C1

5

7

1

13

Técnico/a especialista en docu- mentación sanitaria (formación profesional de segundo grao, rama sanitaria), técnico/a superior en documentación sanitaria (ciclo formativo de grao superior, familia profesional de sanidade) ou técnico/a superior en documen- tación e administración sanitarias (ciclo formativo de grao superior, familia profesional de sanidade)

Oferta traballo no extranxeiro para Educador infantil

 

Formación: Curso Generación Digital Agentes del Cambio