CURSOS E PROBAS

Acreditación de Competencias

Acreditación de competencias

Que obtés?

Un certificado oficial válido en toda España que demostra a túa experiencia e
coñecemento, e que pode axudarte a mellorar o teu futuro profesional.

https://www.edu.xunta.es/fp/acredita/

Acreditación de competencias

Normativa

ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Orde DOG Martes, 15 de xuño de 2021

Acreditación de competencias

Requisitos

Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias
acreditables.

a. Experiencia laboral
Nivel 1: Máis de 18 anos con 2 anos de experiencia e 1.200 horas traballadas.
Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con 3 anos de experiencia e 2.000 horas traballadas.

b. Formación non formal
Nivel 1: Máis de 18 anos con un mínimo de 200 horas de formación.
Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con un mínimo de 300 horas de formación.

As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun ciclo de formación
profesional ou realizando formación profesional para o emprego, conducente á
acreditación das unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición.

fase 01

asesoramiento

Nesta fase, un asesor ou unha asesora axuda acompilar todas as probas que se poidan achegar para de fender a com petencia profesional: proxectos, traballos realizados, certifi cados oficiais de estudos (poden ser estudos incompletos ou extinguidos),cursos, referen cias, informes e certificados dos/das empregadores/as. Tamén se realizará un test de autoavaliación.

Esta fase desenvolverase en dúas reunións cun/cunha ase sor/a, unha de carácter grupal e outra individual.

fase 02

avaliación

A avaliación, en cada unha das unidades de competencia en que estea inscrita a persoa candidata, terá por obxecto comprobar se esta demostra a competencia profe sional requi rida nas realizacións profesionais, nos ni veis establecidos nos criterios
de realización e nunha situación de traballo, real ou simulada, fixada a partir do contexto profesional.

O/a candidato/a será convoca do/a para realizar as compro bacións que a comisión de ava liación esti me oportunas.

fase 03

Acreditación

Logo de superar o proceso de avaliación obterase unha acre ditación das unidades de com petencia nas que de mostrara a competencia profesional.

Poste riormente poderá poñer en valor estes certificados dentro duntítulo de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade.

Acreditación de competencias

Novas

Acreditación de competencias

contacta