Xornada de acollemento Probas Libres.

Lémbrase que a xornada de acollemento terá lugar o luns 6 de xuño, ás 11.00h  para os candidatos que a letra do seu primer apelido estea comprendida entre A e a L, e ás 12.00h para os candidatos que a letra do seu primer apelido estea comprendida entre M e a Z.

Segundo se establece na Disposición adicional segunda da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ” Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional”.

Plano do centro