Seccións bilingües 2022-2023

No curso 2022-2023 no CIFP Ánxel Casal- Monte Alto, impartiránse os seguintes módulos como sección bilingüe en inglés:

CICLOMÓDULO RÉXIME
CS Audioloxía protésica / Prosthetic AudiologyFormación e orientación laboral / Labour and Workforce Guidance1º Réxime ordinario
CS Química e saúde ambiental / Chemistry and Environmental HealthSaúde e riscos do medio construido / Health and Risks in the Built Environment2º Réxime ordinario
CS Dietética / DietheticsEducación sanitaria e promoción da saúde / Sanitary Education and Health PromotionRéxime adultos presencial
CM Emerxencias sanitarias / Emergency Health CareDotación sanitaria / Ambulance EquipmentRéxime adultos presencial
CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear / Diagnostic Imaging and Nuclear MedicineTécnicas de imaxe por resonancia magnética / Techniques for MagneticResonance Imaging2º Réxime ordinario
Integración social / Social IntegrationMediación comunitaria / Community Mediation2º réxime ordinario

 

 

 

Ciclo plurilingüe en inglés : CS Audioloxía protésica (réxime ordinario)

Empresa e iniciativaEmprendedora / Business and Entrepreneurial Initiative2º réxime ordinario
Tecnoloxía electrónica enaudioprótese / Electronic Technology for Audio Prostheses1º réxime ordianrio (pendente de confirmación).